Slovník pojmov

ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVZ

AGENT
Zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní, pričom záleží na type licencie, ktorou disponuje od dozorujúceho orgánu. Pozri tiež heslo „Broker“.
AKCEPTAČNÝ LIST
Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje - t.j. preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.
AKTUALIZÁCIA POISTNÉHO
Je to úprava výšky poistného (spravidla smerom hore) a to podľa ocenenia rizika v konkrétnych nových podmienkach, napr. v dôsledku inflácie.
AKVIZÍCIA
Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov.
ALL RISK POISTENIE
Druh poistenia zameraný na poistenie všetkých rizík, ktoré poistený má, prípadne na tie, ktoré pri vykonávaní danej činnosti ohrozujú jeho, jeho majetok a jeho iné záujmy.
AMORTIZÁCIA
Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa miera opotrebenia stanovuje napr. podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.
ASISTENCIA ( ASISTENČNÉ SLUŽBY )
Ide o pomoc poskytovanú poisťovňou alebo inou organizáciou osobám poisteným v zahraničných poisťovniach. U jednotlivých poisťovní sa môže rozsah týchto služieb líšiť a je závislý od dojednaných poistnýcdd podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri poistnej udalosti. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o pomoc pri nehode, poprípade i poruche vozidla - napríklad výjazd opravára, obiahnutie a úschova nepojazdného vozidla, služby tlmočníka, náklady na núdzové ubytovanie, finančná pôžička, právnu pomoc a pod.
ASOCIÁCIA
Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými subjektami. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešendd spoločných odborných problémov členských poisťovniach. Pozri heslo "Slovenská asociácia poisťovní".
BEZŠKODOVÝ PRIEBEH
Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže zdd tento priebeh poistenia znížiť poistné - zvýhodniť klienta formou bonifikácie. Pozri heslo " Bonus alebo Bonifikácia"
BEŽNÉ POISTNÉ
Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, obyčajne kalendárny rok. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobie, na základe podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobidd kratšie ako jeden rok sa pri dlhodobých poisteniach stanovuje z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné pri krátkodobých poisteniach sa platí obyčajne hneď pri dojednaní poistnej zmluvy.
BONIFIKÁCIA
Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok , t.j. za priaznivý škodový priebeh. Pozri tiež "Bezškodový priebeh a Bonus".
BONUS
Z latinčiny - "dobrý". Ide o zľavu, alebo zvýhodnenie poistenia za priaznivý škodový priebeh. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu rokdd neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupne odoberá, resp. uplatňuje sa tzv. malus.
BROKER
Profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poisťovníctve označenie pre nezávislého sprostredkovateľa, ktorý dojednáva poistenie v prospecdd viacerých poisťovní. V našich podmienkach sa používa skôr termín maklér, sprostredkovateľ, alebo agent.
BRUTTO POISTNÉ
Poistné, ktoré poistený platí za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sdd určuje na poistné obdobie ako bežné poistné.
CUDZOZEMSKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník alebo prevádzkovateľdd nemajú trvalý pobyt alebo sídlo alebo iný povolený pobyt na území Slovenskej republiky.
ČASOVÁ CENA
Cena určitej veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej ceny sdd odpočíta zrážka za opotrebenie (amortizácia) v dobe poistnej udalosti.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napr. preukázanie dobrého zdravotného stavu pri uzatváraní životného poistenia, preukázanie, že nastala poistná udalosť, že platia všetkdd náležitosti...
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY
Dôležitý identifikační znak každej poistnej zmluvy - poistky. V tomto čísle býva zahrnuté kódové označenie organizačnej jednotky poisťovne, označenie poistného produktu, poradové číslo zmluvy a poistné odvetvidd.
DÁVKA DENNÁ
V poistnej zmluve stanovená výška denného odškodnenia, najmä v nemocenskom poistení.
DEŇ SPLATNOSTI
Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou.
DOBA PLATNOSTI POISTENIA
Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve, výnimkou je dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len začiatok poisteniadd Doba platnosti poistenia môže byť tiež stanovená zákonom, napr. v zodpovednostnom poistení.
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE
Upravuje obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy. Bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou.
DOPLNKOVÉ POISTENIE
Ide o dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Je určené k rozšíreniu poistného krytia, poistnej sumy či miestnej platnostdd poistenia.
DÔCHODKOVÉ POISTENIE
Označuje sa tiež ako dôchodkové pripoistenie, ide doplnkové poistenie k zákonnému dôchodkovému poisteniu. Účelom dôchodkového poistenia je čo najviac zmenšiť rozdiel medzi dôchodkom, ktorý sa bude poskytovať zdd zákonného poistenia a medzi priemerným zárobkom poisteného. Zväčša v sebe zahŕňa nasledovné typy dôchodkov: základný dôchodok, dočasný dôchodok, dôchodok pre pozostalých
DOZORNÝ ORGÁN NAD POISŤOVNÍCTVOM
Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnostidd schvaľuje všeobecné poistné podmienky, navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu Národná banka Slovenska.
DRŽITEĽ VOZIDLA
Držiteľ vozidla je ten, kto má na svoje meno príslušné vozidlo zaregistrované - osoba (firma) zapísaná do technického preukazu. Pri zmene majiteľa už prevádzkovaného vozidla predajom, darovaním či dedením zmluva dd poistení zodpovednosti zanikne. Nový majiteľ bude musieť na vozidlo uzavrieť novú zmluvu.
EML (ESTMATED MAXIMUM LOSS)
označuje odhadovanú maximálnu škodu, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa o zaistendd.
FIXNÉ POISTNÉ
Výška poistného sa počas celej doby poistenia nemení. Zmena poistného sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi klientom a poisťovňou.
FOND REZERV POISTNÉHO
Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku dd kalkulovanými škodami a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní. Pozri heslá "poistná náhrada", "kalkulované škody", "rezervotvorné poistenia", "poistné fondy".
FOND ZÁBRANY ŠKÔD
Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Okrem iného slúži na vývoj a zavádzanie nových strojov a zariadení znižujúcich riziko vzniku rôznych havárií, alebo znižujúcich rozsadd škôd. Súčasťou zábrannej činnosti poisťovní je aj propagácia zábranných a bezpečnostných opatrení. Fond sa tvorí z príspevku na zábranu škôd, ktorý je kalkulovaný v brutto poistnom.
FRANŠÍZA
Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytujdd.
GARANČNÝ FOND
Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov. Tvoria ho predovšetkým príspevky poistiteľov. Z Garančného fondu sa za presndd stanovených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za:
 • škodu na zdraví, alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
 • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
 • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu,
 • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená hraničným poistením,
 • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.
HAVARIJNÉ POISTENIE
Ide o dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je odcudzenie, živelné pohromy a pod. Pripoistiť si možno aj poškodenie alebdd odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb. V zahraničí sa havarijné poistenie označuje ako kasko poistenie. Pozri heslo "kasko". Poistenie sa spravidla nevzťahuje na škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, koróziou a podobne, nesprávnou obsluhou či nesprávne prevedenými opravami, riadením osobou bez vodičského oprávnenia, osobou pod vplyvom alkoholu, alebo návykových látok.
HAVARIJNÝ CERTIFIKÁT
Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine dd rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.
HAVARIJNÝ KOMISÁR
Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.
HLÁSENIE ŠKODY
Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Uskutočňuje sa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.
HRANIČNÉ POISTENIE
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla; uzatvára sa pri vstupe cudzozemského vozidla na územie SR a týka sa iba tých cudzozemských vodičov, ktordd nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu, alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená Kanceláriou poistiteľov iného štátu.
JEDNORAZOVÉ POISTNÉ
Poistné, ktoré platí poistený alebo osoba, ktorá poistenie dojednala na dohodnutú poistnú dobu ( celé obdobie - doba platnosti poistenia), naradd.
KALKULÁCIA POISTNÉHO
Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Zahrňuje stanovenie netto poistného, prirážok, nákladov poisťovne a ziskovú prirážku. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické dd právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.
KANCELÁRIA POISTITEĽOV
Pripravovaný nový zákon o povinne zmluvnom poistení motorových vozidiel počíta so zriadením Slovenskej kancelárie poistiteľov, ktorá ako samosprávna organizácia poistiteľov financovaná ich členskými príspevkamdd bude plniť tieto úlohy:
 • spravuje garančný fond
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poistiteľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzatvára dohody s kanceláriami poistiteľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce
 • vedie evidencie na účely poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vedie register poistenia zodpovednosti
KANCELÁRIA ZELENÝCH KARIET
Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií dd Londýne a zahraničným poisťovateľom pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených našimi občanmi. Od 1.1.1994 je jej sídlo i v SR, v Bratislave.
KARGO
Poistenie tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostredkami.
KASKO
Zo španielčiny - trup. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Pozri heslo "havarijné poistenie".
KOMBINOVANÉ POISTENIE
Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byť dojednané (napr. živelné riziko v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazovýcdd poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná /bez možnosti výberu rizík/ alebo voľná, pri ktorej si poistený sám vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.
KONIEC POISTENIA
Termín ( dátum a čas ), ktorým poistenie zaniká, pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy ( napr. prdd životnom poistení ), alebo je daný zánikom poistnej zmluvy.
KRYCÍ LIST
Písomné potvrdenie, že poisťovna za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste - uvedenému subjektu (napr.autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klientdd.
LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ
Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Patrí sem registrácia poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadka poškodenej veci, šetreniedd výpočet poistného plnenia a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.
LIKVIDITA
Schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným, aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fonddd a rezervný fond.
LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
Poistná zmluva o poistení zodpovednosti musí obsahovať limit poistného plnenia, ktorý predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti. Výšku minimálneho limitu poistnéhdd plnenia upravuje zákon a je navrhovaný v maximálnej možnej kompatibilite so smernicami EU. Poistiteľ môže pri uzatváraní poistnej zmluvy ponúknuť vyššie limity poistného plnenia, nikdy však nesmie uzavrieť poistnú zmluvu s nižšími než v zákone uvedenými limitmi poistného plnenia.
MAJETKOVÁ ŠKODA
Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Spôsobuje úplné alebo čiastočné znemožnenie využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Môže mať charaktedd čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť), alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť, alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).
MAJETKOVÉ POISTENIE
Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkovdd poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosferickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, rozbitiu skiel a pod.
MAKLÉR
Pozri heslo "Broker".
MALUS
Z latinčiny - "zlý". Je opakom bonusu a bude využívaný poisťovňami v prípade častého plnenia z poistenia zodpovednosti. Jeho zámerom nie je poškodiť vodiča, alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemdd chovaniu na ceste a zabrániť zneužívaniu poistenia zodpovednosti. Prvé roky bude regulovaný, potom ho budú poisťovne zrejme môcť stanoviť podľa vlastnej úvahy.
MOTOROVÉ VOZIDLO
Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukadd.
NÁBOR POISTENIA
Náborom poistenia vykonávajú získatelia, ktorými môžu byť obchodní manažéri, obchodní referenti, obchodní zástupcovia, makléri, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Ich náplňou prácdd je dojednanie nového poistenia a jeho správa. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi.
NÁHODNÁ UDALOSŤ
Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o neočakávanú udalosť, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený (resp. poškodený) nemohol jej vzniku predísť. Pozri heslo "poistná udalosť".
NÁHRADA ŠKODY
Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byť úplné alebo čiastočné; rozsah odškodnenia je vo všeobecnosti uvedený v právnych predpisoch alebdd poistných podmienkach.
NÁSLEDNÉ POISTNÉ
Poistné predpísané pri uzatvorení poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie.
NEPLATNOSŤ POISTENIA
Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako jdd dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).
NEPRIJATEĽNÉ RIZIKO
Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o poistenia, ktoré nespĺňajú podmienky:
 • identifikovateľnosti,
 • vyčísliteľnosti straty,
 • ekonomickej prijateľnosti pre poisťovňu,
 • náhodnosti udalosti.
NOVÁ CENA
je aktuálna cena poškodenej veci v čase poistnej udalostdd.
OBJEM POISTNÉHO
Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavujdd základ príjmov poisťovne - jej výnosy.
OCENENIE RIZIKA
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistnýcdd podmienok a sadzby poistného.
OCENENIE ŠKODY
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.
OCEŇOVANIE
Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia prdd potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.
OHLÁSENIE ŠKODY
V prípade, že príde ku škode, ktorá je poistením krytá, poistený (resp. poškodený) oznamuje túto skutočnosť poisťovni. Ohlásenie sa vykonáva písomne (oznámenie o škode) so všetkými poisťovňou požadovanými údajmidd Toto oznámenie definuje a identifikuje vzniknutú škodu.
PLNENIE
Uspokojenie oprávnených nárokov vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľdd poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu. Pozri heslo "poistná náhrada".
PODPOISTENIE
poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika.
POISTENIE
Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tentdd záväzok je realizovaný za úplatu, t.j. poistné. Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdeľovania peňažných zdrojov - rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná komerčná organizácia - poisťovňa.
POISTENIE DOMÁCNOSTÍ
Tento druh poistenia je konštruovaný ako združené poistenie súboru vecí, ktoré sa nachádzajú v domácnosti. V súvislosti s týmto poistením rozlišujeme poistenie domácnosti, v ktorej má občan trvalé bydlisko, dd poistenie domácností, v ktorej býva len sporadicky (poistenie rekreačnej domácnosti).
POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV
Druh rizikového poistenia, zabezpečujúci úhradu nákladov spojených s ošetrením a nevyhnutným liečením cestujúceho, ktorý náhle v zahraničí ochorel, alebo utrpel úraz. Toto poistenie zahrňuje ambulantné liečeniedd predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.
POISTENIE MAJETKU
Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelndd udalosti.
POISTENIE MIEST A OBCÍ
Poistenie vytvorené za účelom krytia majetku a záujmov miest a obcí.
POISTENIE OSÔB
Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým , ak nastane náhodná udalosť bezprostredne spojená s danou osobou.(medzi takéto náhodné udalosti možno zaradiť smrť, dožitiedd úraz ). Najčastejšie sa tento druh poistenia delí na:
 • rezervotvorné (životné )
 • rizikové (neživotné)

POISTENIE POHREBU
Druh rizikového poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom, až do výšky dohodnutej poistnej sumy.
POISTENIE ÚRAZU
Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným náhlymi mechanickými vplyvmi pôsobiacimi zvonku. V praxi sa označuje aj ako úrazové poistenie. Najčastejšie sa vzťahujdd na :
 • pracovné úrazy
 • mimopracovné úrazy
 • všetky druhy úrazov z každodenného života.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBOK
Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle stanovených poistných podmienok. Ide o škoddd spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym, alebo neúplným návodom na používanie a podobne.
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
Vo všeobecnosti znamená, že poisťovňa preberá nároky poškodeného voči poistenému za škodu, ktorú poistený poškodenému spôsobil (napr. poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote - dieťa rozbije u susedodd televíziu a ak má rodič uzavreté poistenie zodpovednosti pre tieto prípady, potom poisťovňa susedovi škodu uhradí)
POISTENOSŤ
Jeden z ukazovateľov úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťovacím podnikom a celkovou možnosťou poisťovania na poistnom trhu. Celková možnosť poisťovania je daná rozsahodd poistného poľa (pozri heslo "poistné pole"). Poistenosť sa udáva v percentách. V podmienkach konkurencie vyjadruje úspešnosť konkrétnej poisťovne na poistnom trhu.
POISTENIE NA PRVÉ RIZIKO
Poistenie, ktoré sa uplatňuje pri neznámych rizikách, v ktorom sa spresňujú poistné podmienky a výška poistného plnenia po prvej udalosti.
POISTENÝ (POISTENEC)
Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedadd za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).
POISTITEĽ
Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdravídd alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.
POISTNÁ DOBA
Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistendd zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.
POISTNÁ HODNOTA
Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.
POISTNÁ NÁHRADA
Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivdd typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Pozri heslo "škoda".
POISTNÁ OCHRANA
Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.
POISTNÁ SADZBA
cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu
POISTNÁ SUMA
V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom obdobdd alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).
POISTNÁ UDALOSŤ
Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem "škoda". Poisťovňa obyčajne poskytujdd náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).
POISTNÁ ZMLUVA ( POISTKA )
Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia ( doba trvania poistenia, poistné obdobie...). Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vznikdd poistenie aj bez poistnej zmluvy.
POISTNÁ ZNÁMKA
Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie - (podpisom poistnej zmluvy) pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožín dd tovarov.
POISTNÉ
Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení. Pozri heslo "brutto poistné"dd "kalkulované škody", "kalkulačný vzorec".
POISTNÉ DRUHY
Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých, alebo príbuzných rizík. Sú to napr. jednotlivé poistenia majetku, osôb a podobne (napríklad: poistenie budovdd motorových vozidiel a podobne).
POISTNÉ FONDY
Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem "účelové poistné fondy". Ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení. Oproti ostatným podnikovým fondom majú niekoľkdd špecifík. Jednou z nich je, že sa tvoria z nákladov a tiež zo zisku. Viď heslá "základný rezervný fond", "fond rezerv poistného", "devízový rezervný fond", "fond zábrany škôd".
POISTNÉ KRYTIE
Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t.j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobiedd kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.
POISTNÉ OBDOBIE
Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluvdd podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.
POISTNÉ ODVETVIE
Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti zdd škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.
POISTNÉ PODMIENKY
Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnedd zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Pozri heslo "všeobecné poistné podmienky", "špecifické poistné podmienky".
POISTNÉ POLE
Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. Rozsah poistného poľa je daný podmienkami trhovéhdd mechanizmu a vyjadruje kapacitu poistného trhu
POISTNÉ RIZIKO
Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok.
POISTNÉ TARIFY
Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočítdd zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistnej veci, z poistnej sumy a podobne).
POISTNÝ TRH
Poistný trh je trhom ponuky a dopytu po poistných produktoch. Ide o dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu dd dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.
POISTNÝ VZŤAH
Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporené právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami. Vzťahy musia bydd korektné a sú postavené na vzájomnej dôvere obidvoch partnerov.
POISTNÍK
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.
POISTNÝ KMEŇ
Je to súbor poistných zmlúv, ktorý príslušná poisťovacia spoločnosť spravuje. Tiež sa označuje ako portfólio príslušnej poisťovne.
POISTNÝ MAKLÉR (BROKER)
Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.
POISŤOVACIA ČINNOSŤ
Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť.
POISŤOVANIE
Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. Medzi súbor pracovných postupov patrí: dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.
POISŤOVATEĽ
Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo sprostredkovateľskú firmu.
POISŤOVŇA
Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byť špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektordd riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou. Pozri heslo "poisťovateľ".
POISŤOVNÍCTVO
Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia .
PORTFÓLIO
Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.
POŠKODENÝ
Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o "tretej osobe". Špecificky zákon za poškodeného považuje i vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidldd spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže napríklad ísť o situáciu, keď syn - vodič vezie otca - vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený
POVINNÉ POISTENIE
Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce indd osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.
PREDPÍSANÉ POISTNÉ
Poistné, ktoré je stanovené na dohodnuté poistné obdobie.
PREMLČANIE
Doba po ktorú môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému (fyzickej, alebo právnickej osobe). Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. Ak nenamieta premlčanie môže povinný záväzodd poskytnúť. V poisťovníctve ide o vymáhanie poistných náhrad, uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí, napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.
PREVÁDZKOVATEĽ MOTOROVÉHO VOZIDLA
V prípade poistenia motorových vozidiel ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá fakticky používa motorové vozidlo.
PRIPOISTENIE
Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.
PRVÉ POISTNÉ
Poistné, ktoré je stanovené na prvé poistné obdobie po uzatvorení PZ. Obyčajne sa uhrádza pri uzatvorení PZ.
PRO RATA
V poistení sa takto označuje pomerná časť poistného za časť poistného obdobia. Zvyčajne ide o prepočet poistného pri zmene poistenia pred uplynutím jeho splatnosti alebo po nej a poddd.
REZERVOTVORNÉ POISTENIA
Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. Patrí sem:
 • poistenie na úmrtie
 • poistenie na dožitie
 • poistenie na úmrtie a dožitie
 • poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy
 • poistenie na spojené životy
 • poistenie dôchodku kombinované s úmrtím
REDUKOVANÁ CENA
Upravená cena na základe vopred dohodnutých podmienok.
RIZIKO
Neistota, že sa určitý jav nebude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotndd a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie.
RIZIKOVÉ POISTENIA
Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu. Poisťovňa poskytne poistnú náhraddd aj v prípade, že udalosť vznikne v čase, keď nebolo zaplatené poistné. Rovnako sa poskytne poistná náhrada aj keď udalosť vznikne často, niekoľkokrát po sebe.
SADZBA POISTNÉHO
Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V krátkodobých poisteniach sa tiež stanovuje v absolútnej hodnote v korunách. Ide dd relatívne vyjadrenie ceny poisteného rizika.
SAMOPOISTENIE
Vytváranie vlastných zdrojov na krytie neočakávaných strát. Výhodou samopoistenia je, že stačí vytvoriť zdroje do výšky predpokladanej straty. Nevýhodou je nevyhnutnosť mať neustále k dispozícii rezervu vo výškdd predpokladanej škody a nemožno teda tieto prostriedky použiť na iný účel (napr. vložiť na termínovaný účet do banky).
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ
Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracovávdd odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami.
SOLVENTNOSŤ
Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t.j. poisťovňa je schopná plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.
SPLÁTKA POISTNÉHO
Rozdelenie poistného na viaceré časti, ktoré je treba uhradiť v rámci jedného poistného obdobia. V rámci tohto obdobia musia byť uhradené všetky splátky, inak sa poistenie chápe ako neuhradené.
SPOLUÚČASŤ
Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.
SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA
Dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní. Svoju činnosť vykonáva za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom.
STORNO POISTENIA
Zrušenie zaniknutého poistenia vrátane storna poistného v predpise poistného a založenie poistnej zmluvy do registra stornovaných poistení.
STORNO POISTNÉHO
Zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.
ŠKODA
Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa v praxdd zjednodušene označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.
ŠPECIFICKÉ POISTNÉ PODMIENKY
Niekedy sa tiež označujú ako zmluvné dojednania. Ide o konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnedd náhrady a podobne.
TRETIA OSOBA
Osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízkdd.
ÚRAZ
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov dd imunotoxických látok.
VINKULÁCIA
Ide o viazanie poistného plnenia napr. v prospech banky či leasingovej spoločnosti.
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné odvetvie alebo poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistndd náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.
VÝLUKY Z POISTENIA
Riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkodd poistených vecí.
VÝPOVEĎ POISTENIA
Musí byť daná písomne a predložená v zákonom stanovenej lehote - najmenej 6 týždňov pred dátumom splatnosti poistenia alebo v prípade hospodárskych organizácií 6 týždňov pred koncom kalendárneho roka.
VÝROČNÝ DEŇ POISTENIA
Deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia.
VZNIK POISTNEJ UDALOSTI
Negatívna udalosť, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poistnej zmluve. Musí byť spôsobená poisteným rizikodd.
ZAČIATOK POISTENIA (VZNIK POISTENIA)
Termín vzniku poistenia. Je to dátum uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Vždy však platí, že poistndd zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.
ZAISTENIE
Ide vlastne o poistenie poistenia. V prípade veľkého rizika sa rozdelí toto riziko medzi poisťovateľa a jedného alebo viacerých zaisťovatelov. Jednou z foriem zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sdd podieľajú na poistnom plnení v takom pomere, v akom si rozdelili poistné.
ZAISŤOVŇA
Subjekt zaoberajúci sa špecializovanou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Preberá na seba časť rizík od poisťovateľa. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.
ZÁKLADNÝ REZERVNÝ FOND
Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami. Tvorí sa dd rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.
ZÁKON O POISŤOVNÍCTVE
Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formdd poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov.
ZÁNIK POISTENIA
Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.
ZÁNIK POISTENIA ZO ZÁKONA
Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.
ZAVINENIE
Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Skúma sa rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.
ZELENÁ KARTA
Potvrdenie o platnosti zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla pre zahraničie. Likvidácia škôd je upravená Dohodou o likvidácii škôd zo zelených kariet a Multilaterálnodd dohodou o zárukách medzi národnými kanceláriami. Zelená karta je medzinárodný doklad a zaručuje krytie škôd, ktoré boli vozidlom spôsobené v zahraničí. Jednotlivé štáty si škody vzájomne uznávajú. Vyšetrovanie o nehode robí príslušná národná kancelária krajiny, v ktorej k nehode došlo (tzv. konajúca kancelária). Tá podá správu príslušnej kancelárii štátu, z ktorej pochádza škodca (tzv. platiaca kancelária), alebo členovi tejto kancelárie, ktorý vydal doklad o poistení, tzn. Zelenú kartu. Konajúca kancelária väčšinou poverí vyšetrením nehody niektorú miestnu poisťovňu, ktorá tiež vybaví všetky nároky a uhradí škodu poškodenému. Po predložení dokladu o platbe má právo na úhradu tejto čiastky od príslušnej kancelárie škodcu, alebo spravidla priamo od člena tejto kancelárie, pokiaľ je z dokladu o poistení známy - to znamená od príslušnej poisťovne, s ktorou má škodca uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
ZĽAVA NA POISTNOM
Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri "Bonus"
ZMLUVNÉ POISTENIE
Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie daná zákonom - vtedy ide o povinné zmluvné poistenie.
ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA
Realizuje sa primeraným znížením plnenia alebo uplatnením postihov pri nedodržaní základných podmienok bezpečnosti a preventívnych opatrení.
ŽIVELNÉ ŠKODY
Škody spôsobené na majetku, zdraví alebo živote pôsobením živelných udalostí, vyvolaných prírodnými rizikami, ktorých vznik a priebeh človek môže ťažko ovplyvniť.