Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AUTOPOLIS, a.s. so sídlom Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava IČO 35 728311 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vzmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah aspôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie aminimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém scieľom zabezpečiť:

 • dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami,
 • chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
 • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data protection Officer): dpo@autopolis.sk.


Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

 1. Vymedzenie pojmov
  • „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
  • „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
  • „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
  • „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva zpoužitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich svýkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
  • „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
  • „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
  • „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
  • „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
  • „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
  • „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
  • „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo
   k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

 1. Účely spracúvania osobných údajov

Účel

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia vsúlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník azákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno

- priezvisko

- adresa

- podpis

- telefónne číslo

- e-mailová adresa

- resp.: typ vozidla, ŠPZ, VIN číslo, plná moc

Kategórie dotknutých osôb

- klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

v rozsahu požadovanom právnymi predpismi

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Skúšobná jazda

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- meno

- priezvisko

- podpis

- telefón

- e-mail

- dátum a čas rezervácie

Kategórie dotknutých osôb

klienti a potencionálny klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

1 rok ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Evidencia požiadaviek

Právny základ

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely)

Popis

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke ae-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov ato odoslaním žiadosti na emailovú adresu: dpo@autopolis.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa suvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Zoznam osobných údajov

- meno

- priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

Kategórie dotknutých osôb

klienti a potencionálny klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu 1 roka

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Objednávka na servis

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- meno

- priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

- ŠPZ

Kategórie dotknutých osôb

klienti a potencionálny klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

1 rok ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia vzmysle zákona č. 431/2002 Z. z. oúčtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vznení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno a priezvisko

- adresa

- telefón

- číslo účtu

- e-mail

- podpis

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady

Sprostredkovatelia

Danikles s.r.o. so sídlom 6 Opoj, 919 32 Opoj, IČO 52 672 697

Doba uchovávania

vsúlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. oarchívoch aregistratúrach

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Nahrávka hovorov

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- nahrávka hovoru

- MSISDN volaného/volajúceho

- dátum a čas nahrávky

Kategórie dotknutých osôb

účastník / volajúci

Sprostredkovatelia

- SWAN, a.s.

Doba uchovávania

3 mesiace

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Newsletter

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Popis

Ak si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.autopolis.sk. Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracúvané až kým sa neodhlásite zodberu. Odhlásiť sa zodberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov, tieto budú vymazané vlehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Zoznam osobných údajov

- meno apriezvisko

- telefón

- e-mailová adresa

Kategórie dotknutých osôb

klienti a potencionálny klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

do odvolania súhlasu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Marketing

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Popis

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich klientoch na marketingové účely, spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

- meno apriezvisko

- telefón

- e-mailová adresa

Kategórie dotknutých osôb

klienti a potencionálny klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

6 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Reklamácie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

vzmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

Zoznam osobných údajov

- meno, priezvisko

- dátum narodenia

- adresa

- telefón

- e-mail

Kategórie dotknutých osôb

klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

vzmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č.160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zoznam osobných údajov

- meno, priezvisko

- rodné číslo

- adresa

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

5 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Exekúcie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

vzmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

- bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté vpriebehu konania

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

7 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Evidencia uchádzačov ozamestnanie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno

- priezvisko

- adresa pobytu

- a ďalšie nevyhnutné údaje na preverenie predpokladu na obsadenie pracovnej pozície

Popis

Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov ato odoslaním žiadosti na emailovú adresu: dpo@autopolis.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa suvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači ozamestnanie

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

1 rok

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Kamerový systém

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- videonahrávka z monitorovaného priestoru

Popis

Na našej prevádzke je umiestnený kamerový informačný systém, ktorým sú monitorované priestory prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku. Záznamy z kamerového systému nie sú poskytované tretím osobám. Sú sprístupnené len oprávneným osobám prevádzkovateľa a IT špecialistom, ktorí na nich vykonávajú údržbu. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na ochranu majetku a pri vykonaní dôkazov vsprávnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Môžu byť poskytnuté súdom a orgánom činným v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Kategórie dotknutých osôb

- zamestnanci

- osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Priamy marketing

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- meno

- priezvisko

- telefón

- e-mailová adresa

Kategórie dotknutých osôb

klienti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Účel

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- titul, meno, priezvisko

- pracovné zaradenie

- služobné zaradenia

- funkčné zaradenie

- osobné číslo zamestnanca

- odborný útvar

- miesto výkonu práce

- telefónne a faxové číslo

- adresa elektronickej pošty na pracovisko

- a identifikačné údaje zamestnávateľa

Kategórie dotknutých osôb

zástupcovia, respektíve zamestnanci dodávateľov aodberateľov

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 1. Práva dotknutej osoby

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme
  k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť
  a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás kontaktujte.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu dohľadom nad spracúvaním osobných údajov e-mailom na: dpo@autopolis.sk alebo písomne na adresu:

AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava. 

Naša poverená osoba preskúma vašu námietku a bude svami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Revidované dňa 1.9.2021