Ako zmeniť poisťovňu? 

Kedy zmluva zaniká? 

  • predovšetkým vtedy, ak je výpoveď poistnej zmluvy doručená poisťovni v stanovenej lehote pred výročím jej platnosti
  • ak je vozidlo prepísané na iného majiteľa
  • ak zanikol predmet poistenia; v takom prípade je dátum zániku zmluvy v deň vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel, napr. v prípade totálnej škody pri havárii, krádeži vozidla apod.
  • ak prvá alebo následná splátka poistného nie je zaplatená do jedného mesiaca po dátume splatnosti.

Ale POZOR: Ak zanikla poistná zmluva pre neuhradenie splátky poistného, je majiteľ vozidla povinný uzavrieť poistenie na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni, v ktorej poistenie pre neplatenie zaniklo.

Dobrá rada: 

Nenechávajte si podanie výpovede na poslednú chvíľu. Ak výpoveď pošlete poštou presne v 42. deň pred výročím zmluvy, pošta Vašu výpoveď doručí do pisťovne už po termíne. To znamená, že poisťovňa výpoveď už nebude akceptovať.

V takom prípade radšej odneste výpoveď do poisťovne osobne. No rozhodne je jednoduchšie podať výpoveď poštou v dostatočnom časovom predstihu. Ak chcete Vašu súčasnú poistnú zmluvu vypovedať, kliknite na: výpoveď poistnej zmluvy.

Ak chcete skontrolovať dátum začiatku poistného obdobiaVašej zmluvy, kliknite na: skontrolovať začiatok poistného obdobia. Do poľa „Poistenie ku dňu“, zadajte dnešný dátum.