Ako uzatvoriť zmluvu

Ako prvé si pripravte nasledujúce doklady:
  • Osvedčenie o evidencii vozidla - Technický preukaz
  • Doklad totožnosti

Pozor ak máte v súčasnosti uzatvorené PZP, je dôležité vypovedať súčasné poistenie najneskôr 6 týždňov pred výročím. Viac informácii nájdete v sekcii zmena poisťovne.

Postup:

1. Zadanie údajov

Na úvodnej stránke poisti.to vyplníte základne údaje o Vašom vozidle, základne údaje o poistníkovi a doplňujúce údaje potrebne pre výpočet sadzieb. Väčšinu týchto údajov nájdete v technickom preukaze. Po vyplnení týchto údajov pokračujete kliknutím na tlačítko "Pokračovať". Na novej obrazovke sa Vám zobrazí dotazník s doplňujúcimi informáciami. Tento vyplňte a zadajte frekvenciu platenia. Pokračujte kliknutím na "Odoslať".

2. Výber produktu

Na stránke sa Vám zobrazí ponuka produktov od všetkých poisťovni. Pozorne si ju prehliadnite a vyberte si najvýhodnejšiu ponuku. Odporúčame prihliadať nie len na cenu, ale aj na výšku krytia. Ak máte vybratý produkt, pokračujte kliknutím na "pokračovať>>" .

3. Doplnenie údajov

V ďalšom kroku je potrebne zadať údaje potrebne pre poisťovňu, aby mohla byt Vaša zmluva pripravená na podpis. V jednotlivých kolónkach vyplňte údaje o poistníkovi. Ak je držiteľ a vlastník odlišný od poistníka je nutné v ďalších položkách odškrtnúť políčko: "držiteľ vozidla je totožný s poistníkom" "vlastník vozidla je totožný s poistníkom" a vyplniť aj údaje o držiteľovi a vlastníkovi. Podobne aj keď korešpondenčná adresa nie je zhodná s adresou trvalého bydliska/sídla.

Po kontrole Vami zadaných údajov kliknite na "pokračovať".

Doplňte údaje o vozidle. Všetky požadované údaje nájdete v technickom preukaze.

Na konci potvrdíte, že súhlasíte so Všeobecnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti SENTIA s.r.o.. Bez tohto potvrdenia nie je možné poistenie na poisti.to dojednať.

Po kontrole zadaných údajov pokračujte kliknutím na "Dojednať poistenie".

V tomto momente dostávate na mail kompletný návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy.

4. Obdržanie dokumentov

Do 48 hodín od dojednania poistenia na poisti.to by ste mali dostať poštou návrh poistnej zmluvy potvrdenou spoločnosťou SENTIA s.r.o. spolu s bielou a zelenou kartou, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu a doprovodným listom

Návrh poistnej zmluvy stačí podpísať. Originál + prvú kopiu návrhu poistnej zmluvy poslať poštou na adresu SENTIA s.r.o. uvedenú v kontakte. Posledná kópia zostáva Vám.

Ak do siedmich dní od obdržania návrhu poistnej zmluvy nebude doručený podpísaný návrh poistnej zmluvy na adresu SENTIA, môže sa stať, že Vaše poistenie nenadobudne platnosť.

Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám odporúčame Vám uskutočniť platbu čo najskôr. V prípade nezaplatenia poistného, respektíve jeho prvej splátky zmluva nevznikne, a vy ste neboli v danom poistnom období krytý.

Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle poistku, spolu s bielou a zelenou kartou pre celé poistné obdobie.

V prípade, že ste od poisťovne obdržali poistnú zmluvu a zistili ste, že niektoré údaje nezodpovedajú Vašej osobe alebo vozidlu odporúčame čo najskôr kontaktovať našu spoločnosť. Chybné údaje za Vás nahlásime do príslušnej poisťovne.