Keramická ochrana laku

\n

<\/p>\n

Adam Perger zo spolo\u010dnosti GreenWay n\u00e1m porozpr\u00e1val o aktu\u00e1lnej situ\u00e1ci\u00ed s nab\u00edja\u010dkami, o pl\u00e1novanej bud\u00facnosti a hlavne ako nab\u00edja\u0165 s rozumom.<\/p>\n

<\/p>\n

Nasledoval Michal Chabada z port\u00e1lu MojElektromobil. Predstavil n\u00e1m nov\u00e9 projekty port\u00e1lu \u00a0a porozpr\u00e1val o tom ako sa cestuje na ly\u017eova\u010dku na Stuhleck a spa\u0165 s elektromobilom. \u00a0<\/p>\n

<\/p>\n

A tret\u00ed re\u010dn\u00edk bol Roman Szarka z autopolis a pribl\u00ed\u017eil div\u00e1kom technick\u00e9 \u0161pecifik\u00e1cie nov\u00e9ho IONIQ 5 N.<\/p>\n

<\/p>\n

Prezentuj\u00faci nakoniec zodpovedali na ot\u00e1zky zo \u201eslido\u201c ktor\u00e9 mali n\u00e1v\u0161tevn\u00edci k dispoz\u00edcii po\u010das cel\u00e9ho poobedia a kr\u00e1tka s\u00fa\u0165a\u017e o ceny od GreenWay a autopolisu.\n
Potom u\u017e nasledovalo spozn\u00e1vanie sa s prv\u00fdm plne elektrick\u00fdm \u0161portov\u00fdm N.<\/p>"},{"id":427,"title":"Div\u00edzia Ford Pro predstavila najnov\u0161ie modely (TS)","excerpt":"Novinky div\u00edzie Ford Pro v podobe \u00fa\u017eitkov\u00fdch a rodinn\u00fdch vozidiel, medzin\u00e1rodn\u00e9 \u00faspechy, v\u00fdsledky predaja na Slovensku, ale aj v\u00edziu a pl\u00e1ny do bud\u00facnosti odprezentoval riadite\u013e predaja a marketingu Summit Motors Slovakia J\u00e1n Vr\u00e1bel.","mainImage":{"imageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/q4Zl9fFEmT9F_i5nsbSRvunaUQQ=\/trim\/740x560\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65e\/1dc\/080\/65e1dc0808200221409501.jpg","image":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/t1EvYIMwifOS7AHR6DK1zErMpaM=\/trim\/370x280\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65e\/1dc\/080\/65e1dc0808200221409501.jpg","title":null,"mdImage":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/x0ONb7tJCT0sA1NEqSxzdZzdha0=\/trim\/0x600\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65e\/1dc\/080\/65e1dc0808200221409501.jpg","mdImageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/Undyr4prhhGsWjfPZIUg5VrvfzU=\/trim\/0x1200\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65e\/1dc\/080\/65e1dc0808200221409501.jpg","fullScreen":null},"published":"28.02.2024","postCategories":null,"url":"https:\/\/autopolis.sk\/blog\/novinky\/divizia-ford-pro-predstavila-najnovsie-modely-ts","previousPage":{"name":"Sp\u00e4\u0165 na v\u0161etky \u010dl\u00e1nky","url":null},"content_html":"

Spolo\u010dnos\u0165 Summit Motors Slovakia predstavila novinky \u00fa\u017eitkov\u00fdch a rodinn\u00fdch vozidiel div\u00edzie Ford Pro na Slovensku.<\/strong><\/p>\n

Bratislava, 29. febru\u00e1ra<\/em> 2024 Summit Motors Slovakia \u2013 ofici\u00e1lny import\u00e9r a z\u00e1stupca zna\u010dky Ford na Slovensku, predstavil najnov\u0161ie vozidl\u00e1 div\u00edzie Ford Pro. Podujatie sa uskuto\u010dnilo 28. febru\u00e1ra za \u00fa\u010dasti viacer\u00fdch z\u00e1stupcov slovensk\u00fdch m\u00e9di\u00ed, ako i obchodn\u00fdch partnerov a predajcov zna\u010dky Ford na Slovensku.\u00a0<\/p>\n

Novinky div\u00edzie Ford Pro v podobe \u00fa\u017eitkov\u00fdch a rodinn\u00fdch vozidiel, medzin\u00e1rodn\u00e9 \u00faspechy, v\u00fdsledky predaja na Slovensku, ale aj v\u00edziu a pl\u00e1ny do bud\u00facnosti odprezentoval riadite\u013e predaja a marketingu Summit Motors Slovakia J\u00e1n Vr\u00e1bel.\u00a0<\/p>\n

\u201eDiv\u00edzia Ford Pro tvor\u00ed d\u00f4le\u017eit\u00fa \u010das\u0165 zna\u010dky Ford na Slovensku. V\u00fdsledky, ktor\u00e9 sme \u00a0v tomto segmente zaznamenali, s\u00fa ve\u013emi dobr\u00e9. Te\u0161\u00ed n\u00e1s, \u017ee v tejto oblasti zaznamen\u00e1vame neust\u00e1ly rast a v roku 2023 sme sa umiestnili na druhom mieste v predaji \u00fa\u017eitkov\u00fdch vozidiel na Slovensku1<\/sup> ,<\/em>\u201c informoval J\u00e1n Vr\u00e1bel.<\/p>\n

Medzi najnov\u0161ie modely, ktor\u00e9 boli na podujat\u00ed predstaven\u00e9, patria automobily Ford Tourneo Custom<\/a> a Transit Custom<\/a> (dr\u017eite\u013e prest\u00ed\u017eneho ocenenia IVOTY \u2013 \u201eMedzin\u00e1rodn\u00e1 dod\u00e1vka roka 2024\u201c<\/em>) a Ford Tourneo Courier<\/a> a Transit Courier<\/a>. Paletu vozidiel tejto div\u00edzie doplnili automobily\u00a0Ford Tourneo Connect<\/a> a Transit Connect<\/a>, ob\u013e\u00faben\u00e1 elektrick\u00e1 dod\u00e1vka Ford E \u2013 Transit<\/a>, ale aj medzin\u00e1rodne ocenen\u00fd pick-up Ford Ranger<\/a> (IPUA \u2013 \u201eMedzin\u00e1rodn\u00fd pick-up roka 2024\u201c<\/em>).<\/p>\n

\u201eVer\u00edme, \u017ee v\u010faka bohat\u00e9mu portf\u00f3liu vozidiel Ford Pro sa n\u00e1m podar\u00ed naplni\u0165 predstavy\u00a0<\/em><\/p>\n

a po\u017eiadavky v\u0161etk\u00fdch na\u0161ich z\u00e1kazn\u00edkov, ktor\u00ed z\u00e1rove\u0148 ocenia kvalitu, inovat\u00edvnos\u0165 a konektivitu \u00fa\u017eitkov\u00fdch, ale aj rodinn\u00fdch vozidiel zna\u010dky Ford na Slovensku,<\/em>\u201c dop\u013a\u0148a produktov\u00fd mana\u017e\u00e9r Vladim\u00edr Kravec.<\/p>\n

--<\/p>\n

1\u00a0<\/sup>Zdroj: Zv\u00e4z automobilov\u00e9ho priemyslu Slovenskej republiky. Vozidl\u00e1 kateg\u00f3rie: N1 a M1 \u2013 8-miestne<\/span>\u00a0a 9- miestne automobily.<\/span><\/p>\n

\n
\n<\/p>\n

Ponuka skladov\u00fdch vozidiel Ford u n\u00e1s v autopolis<\/a><\/p>\n

\n
\n<\/p>"},{"id":425,"title":"Vy\u0161\u0161\u00ed v\u00fdkon za ni\u017e\u0161iu cenu","excerpt":"Vyberte si Hyundai i30 tak\u00fd, ako ho pozn\u00e1te. Praktick\u00fd, \u0161t\u00fdlov\u00fd a najm\u00e4 v\u00fdkonn\u00fd.","mainImage":{"imageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/vREEZ4ziG3RlfQr3fhI-SUTJdC8=\/trim\/740x560\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/866\/53d\/65d86653df32e512173006.jpg","image":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/asgl88bki6x22QtrwvLQ0_3lxSs=\/trim\/370x280\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/866\/53d\/65d86653df32e512173006.jpg","title":null,"mdImage":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/L7P3AM55rkwdGlR6Irq5DOAB5CQ=\/trim\/0x600\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/866\/53d\/65d86653df32e512173006.jpg","mdImageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/bypoEwrUu7v9ZmzZPnIL-NwPYsw=\/trim\/0x1200\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/866\/53d\/65d86653df32e512173006.jpg","fullScreen":null},"published":"23.02.2024","postCategories":[{"name":"Akcie HYUNDAI","url":"https:\/\/autopolis.sk\/akcie\/akcie-hyundai"}],"url":"https:\/\/autopolis.sk\/akcia\/akcie-hyundai\/i30-vykonny-motor","previousPage":{"name":"Sp\u00e4\u0165 na v\u0161etky \u010dl\u00e1nky","url":null},"content_html":"

Vyberte si vy\u0161\u0161\u00ed v\u00fdkon za ni\u017e\u0161iu cenu<\/h3>\n

Hyundai i30 bol v roku 2022 najpred\u00e1vanej\u0161\u00edm autom na Slovensku<\/a> a hoci bol v uplynulom roku presko\u010den\u00fd in\u00fdmi vozidlami, na\u010falej bol najpred\u00e1vanej\u0161\u00edm modelom zna\u010dky Hyundai<\/a>. Ak aj vy uva\u017eujete o k\u00fape tohto ob\u013e\u00faben\u00e9ho modelu, neot\u00e1\u013eajte a vyberte si spomedzi posledn\u00fdch skladov\u00fdch modelov aktu\u00e1lnej verzie\u00a0<\/strong>modelov\u00e9ho radu i30 s v\u00fdkonn\u00fdmi motoriz\u00e1ciami.<\/strong>\u00a0<\/p>\n

K dispoz\u00edcii s\u00fa varianty benz\u00ednov\u00fdch motorov 1.5 DPi a 1.5 T-GDi MHEV.<\/p>\n

Benz\u00ednov\u00fd motor 1.5 DPi<\/h3>\n
\n\n

Model i30 predstavuje novo vyvinut\u00fd 1,5-litrov\u00fd<\/strong> motor s dvojit\u00fdm vstrekovan\u00edm Dual Port Injection\u00a0<\/strong>(DPi) a s v\u00fdkonom\u00a081 kW (110 k)<\/strong>, ktor\u00fd sa sp\u00e1ja so 6-stup\u0148ovou manu\u00e1lnou prevodovkou. Maxim\u00e1lny v\u00fdkon: 81 kW (110 k), maxim\u00e1lny kr\u00fatiaci moment: 1<\/strong>44,2 Nm<\/strong>.<\/p>\n\n

<\/p>\n\n

1.5 T-GDi 48V<\/h3>\n
\n\n

Motor 1.5 T-GDi<\/strong> s v\u00fdkonom 118 kW (160 k) so 48V mild hybridnou technol\u00f3giou<\/strong> sa nach\u00e1dza na vrchole ponuky. Dod\u00e1va sa so 6-stup\u0148ovou Inteligentnou manu\u00e1lnou prevodovkou (iMT) alebo so 7-stup\u0148ovou dvojspojkovou prevodovkou (DCT). Maxim\u00e1lny v\u00fdkon: 118 kW (160 k)<\/strong>, maxim\u00e1lny kr\u00fatiaci moment:\u00a0253 Nm<\/strong>.<\/p>\n <\/div><\/div>"},{"id":423,"title":"Druh\u00fd ro\u010dn\u00edk AUTOPOLIS IONIQ DAY sa bl\u00ed\u017ei","excerpt":"IONIQ 5 N prich\u00e1dza v slovenskej premi\u00e9re do AUTOPOLIS na Pan\u00f3nskej! Poz\u00fdvame v\u00e1s u\u017e 29.2.2024 o 16.00.","mainImage":{"imageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/Ur9A9UXD3GB4nwKgkxRZhpP7syw=\/trim\/740x560\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/367\/91c\/65d36791c3b2b984111309.png","image":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/_0UFSM9RJZW2XUIj1LPR1hGrk-M=\/trim\/370x280\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/367\/91c\/65d36791c3b2b984111309.png","title":null,"mdImage":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/26j7psHTnBUjfQu4gE-GFv9-sKU=\/trim\/0x600\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/367\/91c\/65d36791c3b2b984111309.png","mdImageX2":"https:\/\/autopolis.sk\/thumbor\/SOyvWZ8wf6-PhrbFMeE9XHYb1RA=\/trim\/0x1200\/filters:quality(95)\/autopolis.sk\/storage\/app\/uploads\/public\/65d\/367\/91c\/65d36791c3b2b984111309.png","fullScreen":null},"published":"16.02.2024","postCategories":[{"name":"Akcie HYUNDAI","url":"https:\/\/autopolis.sk\/akcie\/akcie-hyundai"}],"url":"https:\/\/autopolis.sk\/akcia\/akcie-hyundai\/autopolis-ioniq-day-vol-2-sa-blizi","previousPage":{"name":"Sp\u00e4\u0165 na v\u0161etky \u010dl\u00e1nky","url":null},"content_html":"

Mil\u00ed z\u00e1kazn\u00edci,<\/p>\n

po prvom \u00faspe\u0161nom ro\u010dn\u00edku IONIQ Day sa op\u00e4\u0165 otv\u00e1raj\u00fa br\u00e1ny showroomu Hyundai na Pan\u00f3nskej. Pripravili sme druh\u00fd ro\u010dn\u00edk IONIQ Day, kde v\u00e1m z\u00e1rove\u0148 predstav\u00edme najnov\u0161\u00ed elektrifikovan\u00fd model od Hyundai a z\u00e1rove\u0148 v\u00f4bec prv\u00fd dostupn\u00fd performance elektromobil z div\u00edzie N: IONIQ 5 N. \u00a0<\/p>\n

Ve\u013ek\u00e1 slovensk\u00e1 premi\u00e9ra IONIQ 5 N<\/h4>\n

Ob\u013e\u00faben\u00fd elektrick\u00fd model Hyundai IONIQ 5 je teraz dostupn\u00fd aj vo vysoko v\u00fdkonnej verzii N. Hyundai IONIQ 5 N steles\u0148uje tri z\u00e1kladn\u00e9 piliere \u0161portovej rady N: dravos\u0165 do z\u00e1krut, pripravenos\u0165 na pretek\u00e1rske okruhy a vhodnos\u0165 pre ka\u017edodenn\u00fa jazdu.<\/p>\n

Viac inform\u00e1ci\u00ed o IONIQ 5 N<\/a><\/p>\n

\n <\/a><\/p>\n

\n
\n<\/h4>\n

AUTOPOLIS IONIQ Day pokra\u010duje<\/h4>\n

M\u00e1me na Slovensku kde nab\u00edja\u0165 aut\u00e1? D\u00e1 sa \u00edst na Stuhleck a sp\u00e4\u0165 elektromobilom? Budem musie\u0165 v zime elektromobil odlo\u017ei\u0165 a vytiahnu\u0165 spa\u013eov\u00e1k? Na tieto a mnoh\u00e9 \u010fal\u0161ie ot\u00e1zky v\u00e1m odpovieme po\u010das AUTOPOLIS IONIQ Day, ktor\u00fd sa bude kona\u0165 vo \u0161tvrtok 29. febru\u00e1ra o 16:00<\/strong> priamo u n\u00e1s na showroome v Petr\u017ealke. Srde\u010dne v\u00e1s poz\u00fdvame na druh\u00fa s\u00e9riu predn\u00e1\u0161ok a diskusi\u00ed, ktor\u00fdch s\u00fa\u010das\u0165ou m\u00f4\u017eete by\u0165 aj vy. O nab\u00edjan\u00ed sa porozpr\u00e1vame so z\u00e1stupcom spolo\u010dnosti GreenWay a Michal Chabada z M\u00f4jElektromobil.sk v\u00e1s prevedie svojimi zimn\u00fdmi cestami za snehom na elektromobile. Ak m\u00e1te ot\u00e1zky u\u017e dnes, nap\u00ed\u0161te n\u00e1m email<\/strong><\/a> alebo vyu\u017eite sli.do \u010di mikrof\u00f3n priamo na podujat\u00ed. Cel\u00fdm podujat\u00edm v\u00e1s bude moder\u00e1torsky sprev\u00e1dza\u0165 skvel\u00fd herec a n\u00e1\u0161 influencer Jakub Jablonsk\u00fd<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

Vstup na akciu je zdarma a je podmienen\u00fd registr\u00e1ciou vopred. Kapacita priestorov je obmedzen\u00e1.\u00a0<\/p>\n

REGISTR\u00c1CIA NA druh\u00fd AUTOPOLIS IONIQ Day\u00a0<\/strong><\/p>\n

Online registr\u00e1cia je uzatvoren\u00e1, ak v\u00e1s ale t\u00e9my zauj\u00edmaj\u00fa, radi v\u00e1s uvid\u00edme.<\/p>\n

PRIDAJTE SI DO KALEND\u00c1RA<\/strong><\/p>\n

\n <\/a><\/p>\n

PROGRAM<\/strong><\/p>\n

16:00 Otvorenie podujatia\n
16:10 GreenWay: Nab\u00edjanie s rozumom\n
16:35 M\u00f4jElektromobil: Z Bratislavy na Stuhleck a sp\u00e4\u0165 na jedno nabitie\n
17:00 AUTOPOLIS: Zozn\u00e1mte sa s IONIQ 5 N\n
17:30 Koniec podujatia<\/p>\n

Zmena programu vyhraden\u00e1. Na podujat\u00ed sa bude vytv\u00e1ra\u0165 obrazov\u00fd a zvukov\u00fd z\u00e1znam.\u00a0<\/p>\n

Te\u0161\u00edme sa na spolo\u010dn\u00e9 stretnutie!<\/p>\n

<\/p>"}]}' >